Obchodné podmienky

ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“

 

1. Vymedzenie pojmov

1.1.
Bezhotovostný prevod je úhrada Kúpnej ceny na účet uvedený na príslušnej faktúre vystavenej Predávajúcim.

1.2.
Internetový obchod alebo tiež e-shop je aplikácia prevádzkovaná Predávajúcim na Internetovej doméne www.SUPERSTANY.EU, pomocou ktorej Predávajúci ponúka výrobky a služby k predaju bližšie neurčenému okruhu subjektov.

1.3.
Kúpna cena je cena tovaru špecifikovaná v Kúpnej zmluve.

1.4.
Kúpna zmluva je Predávajúcim potvrdená Objednávka Kupujúceho; Predávajúci potvrdí Objednávku v súlade s článkom 3.1. VOP.

1.5.
Kupujúci je podnikateľ alebo súkromná osoba, ktorý nakupuje Tovar od Predávajúceho v rámci podnikateľskej činnosti s týmito výrobkami alebo službami. Vzťah medzi Kujúcim a Predávajúcim sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú.

1.6.
Objednávka je návrh nahrádzajúci jednotlivú Kúpnu zmluvu, ktorú (i) zasiela Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom jeho Internetového obchodu (ii) zasiela Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo faxu, a ktorým špecifikuje tovar, ktorý má byť predmetom Kúpnej zmluvy a podmienky zakúpenia Tovaru.

1.7.
Rámcová kúpna zmluva je Kúpna zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom služby e-shop alebo e-mailového či faxového spojenia alebo uzavretá osobne, a ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim najmä v oblasti periodicky sa opakujúcich jednotlivých Objednávok, stanovujúca pevné dodacie a platobné podmienky.

1.8.
Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom e-mailovej, faxovej alebo poštovnej komunikácie, poprípade uzavretá osobne, a ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti obidvoch strán pri jednorazových dodávkach. Takáto Kúpna zmluva môže byť nahradená písomne vystavenou a potvrdenou Objednávkou.

1.9.
Podmienky e-shopu sú súhrnom podmienok, ktoré regulujú predaj Tovaru prostredníctvom e-shopu, v aktuálnom znení uverejnené na internetovej doméne www.SUPERSTANY.EU.

1.10.
Predávajúci alebo tiež L'FABRICA, s.r.o. je spoločnosť so sídlom:

Bratislavská 31, 01001 ŽIlina, Slovenská republika

 

IČO: 50595831

DIČ: 2120408345

IČ DPH: SK2120408345

zapísaná v OU Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo: 66761/L

 

Bankový Účet: Tatrabanka, Žilina

IBAN: SK26 1100 0000 0029 4203 2734

 

1.11.
Reklamácia je uplatnenie nároku Kupujúceho voči Predávajúcemu na odstránenie Vád (v kvalite a/ alebo kvantite) Tovaru doručeného Kupujúcim na základe uzavretej Kúpnej zmluvy v súlade s Reklamačným poriadkom.

1.12.
Reklamačný poriadok poriadok je súhrn podmienok, ktoré regulujú postup pri vybavení reklamácie Kupujúcich tykajúcich sa zakúpeného Tovaru a tvorí Prílohu č.1 týchto VOP.

1.13.
Služba e-shop je súhrn funkcionalít dostupných k užívaniu prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho.

1.14.
Zmluvné strany nebo strany je súhrnný názov pre Kupujúceho a Predávajúceho.

1.15.
Údaje sú informácie o Kupujúcom, ktoré Kupujúci uvádza a poskytuje Predávajúcemu pri svojej registrácii do e-shopu.

1.16.
Vada je nesúlad Tovaru (v kvalite a/ alebo kvantite) doručeného Kupujúcemu na základe uzavretej Kúpnej zmluvy alebo vystavenej objednávky a potvrdenej Predávajúcim oproti špecifikácii Tovaru v týchto dokumentoch uvedeného. Vady sa ďalej rozlišujú na zjavné a skryté.

1.17.
Vybavenie reklamácie je posúdenie záznamu o reklamácii a Tovare, na ktorý sa uplatnená reklamácia vzťahuje, Predávajúcim a doručenie Kupujúcemu odpoveď, ktorú Predávajúci oznámi Kupujúcemu, či s reklamáciou súhlasí, pokiaľ nie, tak prečo s ňou nesúhlasí, a pokiaľ áno, akým spôsobom navrhuje reklamáciu riešiť v súlade s Reklamačným poriadkom.

1.18.
Záznam o reklamácii je dokument, ktorý poskytne Kupujúci Predávajúcemu, informujúci o rozpore (v kvalite a/ alebo kvantite) Tovaru doručeného na základe uzavretej Kúpnej zmluvy, s Tovarom, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy a je v nej špecifikovaný, a to spôsobom a formou podľa Reklamačného poriadku.

1.19.
Tovar sú výrobky a/ alebo služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom svojho Internetového obchodu ku kúpe bližšie neurčenému okruhu Kupujúcich.

2. Úvodné ustanovenie

2.1.
Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe a predaji Tovaru prostredníctvom diaľkovej komunikácie - e-shopu, e-mailu či faxu. Vzťahy neupravené VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi na princípe vzájomnej subsidiarity.

2.2.
Pri výklade protichodných ustanovení obsiahnutých v Písomnej kúpnej zmluve a VOP platí, že ustanovenia obsiahnuté v Písomnej kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

2.3.
E-shop umožňuje nákup Tovaru podľa aktuálnej ponuky Tovaru uvedenej na stránkach e-shopu všetkým Kupujúcim.

3. Kúpna zmluva

3.1.
Kúpna zmluva je uzavretá okamžikom (i) doručenia potvrdenia Objednávky Kupujúcemu alebo telefonickým overením a potvrdením Objednávky v súlade s článkom 4. 4. a 4. 5. VOP; alebo (ii) doručenia potvrdenia Objednávky Kupujúcemu na jeho e-mailovou adresu alebo faxové číslo; alebo (iii) potvrdením Objednávky Kupujúceho Predávajúcim behom telefonickej komunikácie (ak je príslušnému Kupujúcemu umožnené Predávajúcim činiť telefonické Objednávky). Od tohto okamžiku medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy. Okamžikom uzavretia Kúpnej zmluvy je Kupujúci viazaný VOP.

3.2.
Kupujúci bol na skutočnosť viazanosti VOP a Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutým dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej Objednávky a uzavretím Kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, a že s nimi súhlasí. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej Kúpnej zmluvy.

3.3.
Kúpna zmluva je uzatvorená podľa slovenského práva a v jazyku podľa zeme Kupujúceho alebo v dohodnutej jazykové mutácii. Písomná kúpna zmluva je Predávajúcim archyvovaná za účelom jeho úspešného naplnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu Kúpnej zmluvy sú jasné z procesu objednávania na e-shope. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky si túto skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na stránkach e-shopu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

4. Pravidla a podmienky poskytovania služby e-shop

4.1.
Služba SUPERSTANY.eu je prevádzkovaná v súlade s príslušnými Podmienkami e-shopu v aktuálnom znení uverejnenom na internetovej doméne www.Superstany.eu.

4.2.
Kupujúci zadáva Objednávku na stránkach e-shopu prostredníctvom siete Internet.

4.3.
V prípade, že potenciálny Kupujúci nesplní Podmienky e-shopu pre objednanie Tovaru prostredníctvom e-shopu, Objednávka je automaticky vyradená a Predávajúci na ňu nereflektuje a nie je povinný o tejto skutočnosti informovať potenciálneho Kupujúceho zadávajúceho Objednávku.

4.4.
Po prijatí Objednávky do e-shopu, po jej odoslaní obdrží Kupujúci formou elektronickej komunikácie automaticky vygenerované potvrdenie Objednávky. K prijatí Objednávky a teda aj uzavretí Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza doručením tohto potvrdenia Kupujúcemu. Do obdržania potvrdenia Objednávky Predávajúcim sa Objednávka považuje za návrh k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

4.5.
V prípade, že sa nepodarí Kupujúcemu doručiť potvrdenie Objednávky v súlade s článkom 4.4. VOP, potvrdí Predávajúci Objednávku Kupujúceho faxom alebo SMS správou podľa Kupujúcim poskytnutých kontaktných telefonických či faxových údajov.

4.6.
V prípade, že sa nepodarí Objednávku Kupujúceho potvrdiť spôsobom podľa článku 4.4. a 4.5. vyššie, môže byť Objednávka Predávajúcim bez náhrady zrušená. O zrušení Objednávky nie je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho zadávajúceho Objednávku.

5. Doručovanie tovaru

5.1.
Doručenie Tovaru Kupujúcemu zaisťuje Predávajúci pomocou externého dopravcu na adresu uvedenú Kupujúcim v jeho objednávke, a to výhradne v pracovných dňoch v dobe od 8:00 do 16:00 hodín.

5.2.
Cena dopravného sa riadi aktuálnym cenníkom uvedeným na Internetovej doméne www.Superstany.eu.

5.3.
Tovar je Kupujúcemu spravidla doručovaný druhý pracovný deň nasledujúci po uzavretí Kúpnej zmluvy, či potvrdenia jednotlivej písomnej objednávky alebo druhý pracovný deň nasledujúci po vyskladnení Tovaru, ktoré v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy nebolo na sklade Predávajúceho, pokiaľ Kupujúci nedostane od Predávajúceho inú informáciu. Tovar je Kupujúcemu doručovaný výhradne na existujúce adresy. V dôsledku akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Objednávky, ktorá bude potvrdená zo strany Predávajúceho, začína lehota podľa prvej vety plynúť znovu od začiatku.

5.4.
Tovar môže byť Kupujúcemu dodaný neskôr ako v lehote stanovenej článkom 5. 4., a to na jednej strane z dôvodu zásahu vyššej moci, ďalej z dôvodu, ktoré Predávajúci hoci aj nepriamo nezavinil a nemal vplyv na ich odvrátenie. Predávajúci môže odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy, pokiaľ Tovar špecifikovaný Kúpnou zmluvou nebol Predávajúcemu dodaný a nie je ho možné ani dodatočne vyrobiť. V takom prípade je na dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim či Kupujúcemu bude dodaný podobný Tovar identický kvalitou, parametrami, atď. alebo ak má Kúpna zmluva zaniknúť s účinkami, že si zmluvné strany vrátia svoje plnenia, poprípade učinia vzájomné vyrovnania z už uskutočneného plnenia. O predĺžení dodacej lehoty či potreby dohody o dodávke podobného Tovaru, zároveň s podmienkami pre uskutočnenie dodávky a tým aj súhlasu Kupujúceho alebo o odstúpení od Kúpnej zmluvy vyrozumie Predávajúci Kupujúceho bez zbytočného odkladu.

5.5.
V pripadne, že neprevezme Kupujúci predmet plnenia z dôvodu spočívajúcom na jeho strane (napr. nie je aj napriek dohodnutému termínu prítomná Kupujúcim určená osoba), uskutoční Predávajúci pomocou externého prepravcu pokus opakovaného doručenia Tovaru. Po opakovanom neúspešnom pokuse o doručenie Tovaru Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený (i) od Kúpnej zmluvy odstúpiť; a/alebo (ii) uskladniť alebo uložiť Tovar, to aj u tretej strany, na náklady Kupujúceho, pričom v takomto prípade je Predávajúci oprávnený požadovať aj úhradu primeraných nákladov, ktoré mu s uskladnením či uložením Tovaru vznikli. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete sa za okamžik doručenia Tovaru považuje okamžik opätovného pokusu o doručenie Tovaru.

5.6.
Predávajúci má právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s prípravou, grafickým návrhom, grafickým nátlačkom, pokusmi o doručenie, s odstúpením či uskladnením Tovaru, ako je špecifikované v bode 5. 6. VOP, predovšetkým na náhradu logistického poplatku vo výške 25 % z kúpnej ceny Tovaru, najmenej však 25 EUR bez DPH.

5.7.
Kupujúci je pri vyplňovaní Objednávky povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci zodpovedný za škodu spôsobenú Predávajúcemu takýmto svojím jednaním. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku 8. 2. VOP.

5.8.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo storno Objednávky zo strany Kupujúceho je možné len do doby, než Kupujúci pristúpil k zaslanej potvrdenej objednávky a k zaplateniu zálohovej platby za tovar a pripísaniu platby na účet Predávajúceho. 

5.9.
Kupujúci má právo na vrátenie bezchybného Tovaru a to do 14 dní po jeho prevzatia na svoje náklady. V prípade vrátenia bezchybného Tovaru musia byť Kupujúcemu vrátené aj všetky zvýhodnenia, ktoré kúpou takto vráteného Tovaru získal, napr. rôzne darčeky vzťahujúce sa k danému Tovaru, množstvové zľavy, zľavy z dopravy, apod. Pri tomto druhu vrátenia Tovaru Kupujúci potvrdí Predávajúcemu, že Tovar nemá žiadne vady. V prípade, že Predávajúci zistí nesúlad medzi potvrdením Kupujúceho o bezchybnosti Tovaru a skutočnosti, že jemu vrátený Tovar utrpel Vady, má právo Kupujúci vrátiť len pomernú časť Kúpnej ceny poníženú o náklady na uvedenie vráteného Tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci rovnako súhlasí s tým, že mu bude vrátená Kúpna cena skrátená o poštovné a balné platné v dobe dodávky Tovaru.

5.10.
Nebezpečenstvo škody na Tovar prechádza na Kupujúceho okamžikom predania Tovaru prvému dopravcovi k doručeniu Kupujúcemu.

5.11. Pokiaľ došlo k zálohovej platbe a pripísaniu zálohy na účet Predávajúceho za tovar alebo službu, objednávku nie je možné stornovať a obchod bude zrealizovaný v plnej dohodnutej výške a Tovar doručený Kupujúcemu. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky, iba ak dôjde k realizácii grafického návrhu alebo nátlačku grafiky na látku. 

5.12. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

6. Spracovanie údajov Predávajúcim

6.1.
Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci spracovával jeho osobné údaje poskytnuté v súvislosti s objednávaním Tovaru, a to za účelom spracovania dát a zasielania akčných ponúk v e-shope.

6.2.
Kupujúci pri svojej registrácii uvádza nasledujúce údaje.

i. Meno a priezvisko / Firma

ii. Úplná adresa miesta podnikania alebo sídla

iii. V prípade, že potrebuje doručovanie Tovaru na inú adresu, než je vyššie uvedená, môže uviesť ešte alternatívnu doručovaciu adresu

iv. IČO, prípadne IČ DPH

v. Bankové spojenie

vi. E-mailové, telefonické, prípadne faxové spojenie

Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu subjektu ako Kupujúceho. Predávajúci používa tieto údaje k realizácii Objednávky a ku komunikácii s Kupujúcim. Údaje umožnia Predávajúcemu previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať platbu Kupujúceho učinenú cestou bankového prevodu. Údaje sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Každá zo strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takejto zmeny.

6.3.
Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne zrušiť svoju registráciu, kontaktuje za týmto účelom Predávajúceho cestou elektronickej komunikácie na adrese: info@superstany.sk. Registrácia Kupujúceho bude zrušená.

6.4.
V prípade, že Kupujúci bude požadovať výmaz svojej e-mailové adresy z rozosielanej databázy Predávajúceho zašle Predávajúcemu písomne na e-mailovou adresu: info@superstany.sk svoju požiadavku o výmaz svojho e-mailového kontaktu.

7. Zodpovednosť za vady (reklamácie, rozpor s Kúpnou zmluvou), nárok na náhradu škody

7.1.
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu všetky Vady Tovaru. Zjavné Vady musia byť Kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa Reklamačného poriadku Predávajúceho, najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia Tovaru a Kupujúci zašle tento záznam spolu s Tovarom, ktorého sa Kupujúcim uplatňovaná reklamácia týka, Predávajúcemu sa žiadosti o vybavenie reklamácie. Skryté Vady najneskôr do 6 mesiacov po doručení Tovaru. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

7.2.
Dôvodom k reklamácii nie je, pokiaľ ide o rozmery, tvar, hmotnosť a/alebo zrážanlivosť Tovaru doručeného na základe Kúpnej zmluvy, rozpor s Kúpnou zmluvou do výšky ± 2 % hodnoty uvedenej v Kúpnej zmluve, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 2 stupne na stupnici šedi.

7.3.
Predávajúci je povinný reklamáciu Kupujúceho, vrátane odborného posúdenia Vady, ktorá je predmetom reklamácie, vybaviť v lehote 30 pracovných dní od doručenia Záznamu o reklamácii a Tovaru, ktorého sa Kupujúcim uplatňovaná reklamácia tyká, Predávajúcemu, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

7.4.
Predávajúci nezodpovedá za Vady v prípade, keď:

(i) Kupujúci o nich pred prevzatím Tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím k okolnostiam uzavretia Kúpnej zmluvy musel vedieť;

(ii) Kupujúci Vady sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré Kupujúci zodpovedá alebo osoby, ktoré boli Kupujúcim poverené vykonaním úloh v súvislosti s Kúpnou zmluvou;

(iii) Ide o Tovar, ktorý bol zľavnený a ako taký (zvlášť v zľave alebo vo výpredajovej či inej marketingovej akcii) bol ponúkaný Predávajúcim k predaji; a/alebo

(iv) Ide o Tovar, ktorý už bol Kupujúcim užitý, keď je sporné, či chyba mohla vzniknúť nesprávnym použitím Tovaru alebo inak.


7.5.
Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Kupujúcemu vadným Tovarom či v súvislosti s dodaním vadného Tovaru.

7.6.
Ďalšie podmienky uplatňovania reklamácie a nárokov z Vád sú stanovené v Reklamačnom poriadku. V prípade odlišnej úpravy práv a povinností vo vzťahu k reklamácii medzi VOP a Reklamačným poriadkom má úprava obsiahnutá v Reklamačnom poriadku prednosť.

8. Platobné podmienky

8.1.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú oznámené Kupujúcemu zo strany Predávajúceho pred potvrdením Objednávky, Kupujúci písomne potvrdí, že sa s novými cenami zoznámil a že ich berie na vedomie. Tieto ceny sú závislé na druhu registrácie Kupujúcim a na platných cenách v okamžiku prijatia Objednávky.

8.2.
Kúpna cena sa hradí v hotovosti pri osobnom odbere Tovaru na sklade Predávajúceho, dobierkou alebo bezhotovostným prevodom, prípadne zálohovou faktúrou v lehote a podľa podmienok stanovených v Kúpnej zmluve. Administratívny poplatok za platbu na dobierku uhradí Kupujúci vo výške platnej v okamžiku prijatia Objednávky a zverejnenej Predávajúcim na jeho webových stránkach na Internetovej doméne www.superstany.eu.

8.3.
Kúpna cena je uhradená dňom prevzatia čiastky v hotovosti Predávajúcim alebo dňom uhradenia dobierky Kupujúcim či dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho formou zálohovej faktúry.

8.4.
V prípade omeškania s platbou 3 pracovné dni po lehote splatnosti, upozorní Predávajúci Kupujúceho na takéto omeškanie cestou zaslania 1. Upomienky formou e-mailovej komunikácie. V prípade, že omeškanie trvá zo strany Kupujúceho 10. deň po lehote splatnosti, vyzve Predávajúci Kupujúceho k úhrade dlžnej čiastky formou elektronickej komunikácie alebo bežným poštovným stykom dokumentom „II. Upomienka – Výzva k uhradeniu dlžnej čiastky“. V prípade, že Kupujúci neuhradí Predávajúcemu dlžnú čiastku ani 20. deň po lehote splatnosti, zašle Predávajúci Kupujúcemu formou doporučeného dopisu „III. Upomienku - výzvu k úhrade dlhu – Pokus o zmier.“ Administratívny poplatok za spracovanie a zaslanie Pokusu o smier je 10 EUR bez DPH a Kupujúci je povinný ho uhradiť Predávajúcemu do 3 dní od doručení Pokusu o smier.

8.5.
V prípade omeškania s platbou je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,3 % denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Úrok z omeškania je Kupujúci povinný uhradiť do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho k úhrade úroku z omeškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť externého dopravcu a/ alebo parametre služby e-shop. O jednostranne učinených zmenách, ktoré majú dopad na cenu poskytovanej služby, je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu oboznámiť Kupujúceho. Za oboznámenie podľa predchádzajúcej vety možno považovať aj oboznámenie prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnenie na internetovej doméne www.superstany.eu.

9.2.
Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť alebo dočasne či trvalo zamedziť používaniu služby e-shop Kupujúcemu.

9.3.
Na vzťahy neupravené týmito VOP platia obecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

9.5.
VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14. 2. 2017. Okamžikom účinnosti nového znenia VOP stráca ich prechádzajúce znenie platnosť i účinnosť.

  

Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným za nasledujúcich spôsobov:

•    v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo pri prevzatí na dobierku

•    bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho

•    zálohovou platbou – zálohová faktúra vystavená, zaslaná emailom a potvrdená podpisom/pečiatkou
•    Žiadny z ponúkaných spôsobov platby nie je spoplatňovaný.

 

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude kupujúcemu účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. 

 

Upozornenie:
Pretože LFABRICA, s.r.o. - predáva aj koncovým kupujúcim alebo kupujúcim dílerom – sprostredkovateľom (agentúram), ktorý je určený na ďalší predaj, neposkytujeme služby a záruky ako napr.

záruka vrátenia peňazí

záruka možnosti vrátenia tovaru,

ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi.

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy L'FABRICA s.r.o.

 

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.mzone.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) -
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. tel.č.: +421 2 5827 2172-3,
fax č.: +421 2 5827 2170

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera a koncového spotrebiteľa.

 

Reklamačný poriadok SUPERSTANY.EU

Príloha č.1 k VOP

1.Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok ustanovuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácií tovaru, služieb a pri zabezpečení záručných a pozáručných opráv spoločnosti.

SUPERSTANY.EU ako značka spoločnosti L´FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, 01001 ŽILINA, zapísaná v OU Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo: 66761/L (ďalej len „Spoločnosť“).

1.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky, tovar a služby (ďalej len produkty), zakúpené v Spoločnosti a ktorého reklamácie sú v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

1.3. Základnou podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie je predloženie o nadobudnutí produktu, t.j. faktúry alebo dodacieho listu, ktoré slúži súčasne ako záručný doklad.

1.4. To, že bol zákazník zoznámený s týmto reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami, potvrdil zákazník svojim podpisom záručného listu alebo faktúry.

1.5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady uzatvorené v dobe platnosti a účinnosti tohto reklamného poriadku, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané  iné záručné podmienky.

2. Nárok na uplatnenie záruky

2.1. Kupujúci je povinný pri reklamácií predložiť doklad o nákupe tovaru, ktorého závady sú reklamované, v prípade dlhšej záručnej doby ako 12 mesiacov aj záručný list. Reklamácia musí byť uplatnená písomne a musí obsahovať:

A) meno, adresu, IČO/DIČ kupujúceho, prípadne telefonický kontakt

B) zoznam reklamovaného tovaru

C) číslo predajného dokladu

D) dátum predaja

E) všetky zistené závady tovaru a ďalšie skutočnosti podstatné pre posúdenie reklamácie

2.2. Kupujúci má právo uplatniť záruku iba na produkty, ktoré vykazujú závadu, vzťahuje sa na ne záruka a boli zakúpené v Spoločnosti.

2.3. Kupujúci je povinný zaistiť kontrolu produktov čo najrýchlejšie po ich prevzatí a to do 24 hodín. Ak tak nevykoná, môže uplatniť nároky zo závad zistených pri tejto prehliadke iba vtedy, keď preukáže, že tieto závady mali produkty už v dobe ich prevzatia.

2.4. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v týchto prípadoch:

A) nepredložením dokladu podľa bodu 1.3.

B) ak uplynula u reklamovaného produktu záručná doba

C) porušením ochranných či záručných pečatí a nálepiek nachádzajúcich sa na produktoch.

D) mechanickým alebo iným poškodením produktu pri používaní za iných podmienok, než pre ktoré bol produkt vyrobený, testovaný, či jeho neodbornou montážou.

2.5. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na závady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, o nich musel vedieť.

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo odstrániť závady tovaru dodaním iného náhradného tovaru (s porovnateľnými technickými parametrami) za tovar reklamovaný.

3. Dĺžka záruky

3.1. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje záruku na produkty 12 mesiacov, ak nie je pre konkrétne prípady stanovená záruka iná, alebo ak sa neriadi konkrétny prípad príslušnými normami.

3.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu a predlžuje sa o dobu, počas ktorej je produkt v záručnej oprave.

4. Cenník opráv

4.1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zdarma.

4.2. V prípade neoprávnenej reklamácie sú zákazníkovi účtované všetky náklady spojené s vybavovaním neoprávnenej reklamácie ( testovanie produktu, posúdenie znalca, doprava produktu k zákazníkovi, demontáž a montáž ).

4.3. U mimo záručných opráv je cena stanovená dohodou.

5. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1. Oprávnená reklamácia na neúplnosť dodávky bude riešená doplnením dodávky alebo dobropisom na nedodaný tovar do 30–tich dní od podania reklamácie.

5.2. Oprávnená reklamácia na závady výrobku sa vzťahuje iba k popisu závady uvedenej zákazníkom. Táto reklamácia bude riešená opravou alebo výmenou v dohodnutom termíne.

5.3. Reklamácia sa vybavuje výhradne v spoločnosti L'FABRICA, s.r.o., nie u zákazníka. Náklady reklamácie nesie reklamujúci. Výnimku tvoria špeciálne obchodné prípady a produkty, u ktorých je zmluvne zaisťovaný servis priamo u zákazníka, alebo produkty, ktoré sú po montáži súčasťou určitých ucelených systémov.

5.4. Všetky informácie o priebehu reklamačného konania Vám podá na základe čísla reklamačného protokolu pracovník obchodného oddelenia príslušného sortimentu.

5.5. Reklamované produkty zaslané zákazníkom na náklady L´FABRICA, s.r.o. (dobierka), nebudú prijaté, pokiaľ toto nebolo vopred písomne dohodnuté s pracovníkom obchodného oddelenia príslušného sortimentu.

5.6. Ak zistí Spoločnosť, že príčinou problému nie je reklamovaný produkt, ale súvisiace zariadenie, bude zákazníkovi účtovaná práca spojená so zistením tohto stavu a náprava tohto stavu.

5.7. V prípadoch v tomto reklamačnom poriadku neuvedených sa bude postupovať podľa občianskeho zákonníka, resp. podľa obchodného zákonníka.

6. Účinnosť

6.1. Tento reklamačný poriadok naberá účinnosť dňa 14.2.2017